Fara í innihald

Viðauki:Sagnorðsbeyging í íslensku

Úr Wikiorðabók, frjálsu orðabókinni

<<< Til baka á efnisyfirlit

Regluleg veik sagnorð[breyta]

Sagnorð með veikum beygingum
sagnorð -aði -ti -di -ði -i
nafnháttur borða læsa klemma hreyfa skipta
ég borða læsi klemmi hreyfi skipti
þú borðar læsir klemmir hreyfir skiptir
hann borðar læsir klemmir hreyfir skiptir
við borðum læsum klemmum hreyfum skiptum
þið borðið læsið klemmið hreyfið skiptið
þeir borða læsa klemma hreyfa skipta
ég borðaði læsti klemmdi hreyfði skipti
þú borðaðir læstir klemmdir hreyfðir skiptir
hann borðaði læsti klemmdi hreyfði skipti
við borðuðum læstum klemmdum hreyfðum skiptum
þið borðuðuð læstuð klemmduð hreyfðuð skiptuð
þeir borðuðu læstu klemmdu hreyfðu skiptu
lh. þt. borðað læst klemmt hreyft skipt

Sterk sagnorð og ja-sagnorð[breyta]

Sagnorð með sterkum beygingum
sagnorð 1 2 3 4 5 6 7 ór.
nafnháttur bíta sjóða bresta skera drepa fara halda krefja
ég bít sýð brest sker drep fer held kref
þú bítur sýður brestur skerð drepur ferð heldur krefur
hann bítur sýður brestur sker drepur fer heldur krefur
við bítum sjóðum brestum skerum drepum förum höldum krefjum
þið bítið sjóðið brestið skerið drepið farið haldið krefjið
þeir bíta sjóða bresta skera drepa fara halda krefja
ég beit sauð brast skar drap fór hélt krafði
þú beist sauðst brast skarst drapst fórst hélst krafðir
hann beit sauð brast skar drap fór hélt krafði
við bitum suðum brustum skárum drápum fórum héldum kröfðum
þið bituð suðuð brustuð skáruð drápuð fóruð hélduð kröfðuð
þeir bitu suðu brustu skáru drápu fóru héldu kröfðu
lh. þt. bitið soðið brostið skorið drepið farið haldið krafið

Sterk og óregluleg sagnorð[breyta]

Óregluleg sagnorð með sterkum beygingum
nafnháttur ég nt. við nt. ég þt. við þt. vh.þt. lh.þt.
aka ek ökum ók ókum æki ekið
ala el ölum ól ólum æli alið
auka eyk aukum jók jukum yki aukið
ausa eys ausum jós jusum ysi ausið
bera ber berum bar bárum bæri borið
berja ber berjum barði börðum berði barið
biðja bið biðjum bað báðum bæði beðið
binda bind bindum batt bundum byndi bundið
bíða bíð bíðum beið biðum biði beðið
bíta bít bítum beit bitum biti bitið
bjóða býð bjóðum bauð buðum byði boðið
blása blæs blásum blés blésum blési blásið
bregða bregð bregðum brá brugðum brygði brugðið
brenna brenn brennum brann brunnum brynni brunnið
bresta brest brestum brast brustum brysti brostið
brjóta brýt brjótum braut brutum bryti brotið
bryðja bryð bryðjum bruddi bruddum bryddi brutt
búa búum bjó bjuggum byggi búið
bylja byl byljum buldi buldum byldi bulið
detta dett dettum datt duttum dytti dottið
deyja dey deyjum dóum dæi dáið
draga dreg drögum dró drógum drægi dregið
drekka drekk drekkum drakk drukkum drykki drukkið
drepa drep drepum drap drápum dræpi drepið
drífa dríf drífum dreif drifum drifi drifið
dríta drít drítum dreit dritum driti dritið
drjúpa drýp drjúpum draup drupum drypi dropið
drynja dryn drynjum drundi drundum dryndi drunið
dvelja dvel dveljum dvaldi dvöldum dveldi dvalið
dylja dyl dyljum duldi duldum dyldi dulið
dynja dyn dynjum dundi dundum dyndi dunið
eiga á eigum átti áttum ætti átt
eta et etum át átum æti etið
etja et etjum att öttum etti att
éta ét étum át átum æti étið
falla fell föllum féll féllum félli fallið
fara fer förum fór fórum færi farið
fáum fékk fengum fengi fengið
fela fel felum fól fólum fæli falið
fela fel felum faldi földum feldi falið
finna finn finnum fann fundum fyndi fundið
fjúka fýk fjúkum fauk fukum fyki fokið
flá flæ fláum fló flógum flægi flegið
flá flæ fláum fláði fláðum flægi flegið
fletja flet fletjum flatti flöttum fletti flatt
fljóta flýt fljótum flaut flutum flyti flotið
fljúga flýg fljúgum flaug flugum flygi flogið
flytja flyt flytjum flutti fluttum flytti flutt
flýja flý flýjum fljúði flúðum flýði flúið
fremja frem fremjum framdi frömdum fremdi framið
frjósa frýs frjósum fraus frusum frysi frosið
frýja frý frýjum frýði frýðum frýði frýð
ganga geng göngum gekk gengum gengi gengið
gefa gef gefum gaf gáfum gæfi gefið
geta get getum gat gátum gæti getað
getið
gína gín gínum gein ginum gini ginið
gjada geld gjöldum galt guldum gyldi goldið
gjalla gell gjöllum gall gullum gylli gollið
gjósa gýs gjósum gaus gusum gysi gosið
gjóta gýt gjótum gaut gutum gyti gotið
gleðja gleð gleðjum gladdi glöddum gleddi glatt
glepja glep glepjum glapti glöptum glepti glapið
glymja glym glymjum glumdi glumdum glymdi glumið
gnýja gný gnýjum gnúði gnúðum gnýði gnúið
grafa gref gröfum gróf grófum græfi grafið
gráta græt grátum grét grétum gréti grátið
gremjast gremst gramdist gremdist gramist
grípa gríp grípum greip gripum gripi gripið
gróa græ gróum greri grerum greri gróið
hafa hef höfum hafði höfðum hefði haft
halda held höldum hélt héldum héldi haldið
hanga hangi höngum hékk héngum héngi hangið
hefja hef hefjum hóf hófum hæfi hafið
heita heiti heitum hét hétum héti heitið
hemja hem hemjum hamdi hömdum hemdi hamið
heyja hey heyjum háði háðum hæði háð
hlaða hleð hlöðum hlóð hlóðum hlæði hlaðið
hlaupa hleyp hlaupum hljóp hlupum hlypi hlaupið
hljóta hlýt hljótum hlaut hlutum hlyti hlotið
hlæja hlæ hlæjum hló hlógum hlægi hlegið
hníga hníg hnígum hneig hnigum hnigi hnigið
hnjóta hnýt hnjótum hnaut hnutum hnyti hnotið
hrekja hrek hrekjum hrakti hröktum hrekti hrakið
hrinda hrindi hrindum hratt hrundum hryndi hrundið
hrífa hríf hrífum hreif hrifum hrifi hrifið
hrína hrín hrínum hrein hrinum hrini hrinið
hrjóða hrýð hrjóðum hrauð hruðum hryði hroðið
hrjósa hrýs hrjósum hraus hrusum hrysi hrosið
hrjóta hrýt hrjótum hraut hrutum hryti hrotið
hrynja hryn hrynjum hrundi hrundum hryndi hrundið
hrökkva hrekk hrökkvum hrökk hrukkum hrykki hrokkið
hverfa hverf hverfum hvarf hurfum hyrfi horfið
hvetja hvet hvetjum hvatti hvöttum hvetti hvatt
hvína hvín hvínum hvein hvinum hvini hvinið
hyggja hygg hyggjum hugði hugðum hygði hugað
hylja hyl hyljum huldi huldum hyldi hulið
höggva hegg höggvum hjó hjuggum hyggi hoggið
kala kelur kól kæli kalið
kaupa kaupi kaupum keypti keyptum keypti keypt
kefja kef kefjum kafði köfðum kefði kafið
kjósa kýs kjósum kaus kusum kysi kosið
klekja klek klekjum klakti klöktum klekti klakið
klífa klíf klífum kleif klifum klifi klifið
klípa klíp klípum kleip klipum klipi klipið
kljúfa klýf kljúfum klauf klufum klyfi klofið
knýja kný knýjum knúði knúðum knýði knúið
koma kem komum kom komum kæmi komið
krefja kref krefjum krafði kröfðum krefði krafið
kremja krem kremjum kramdi krömdum kremdi kramið
krjúpa krýp krjúpum kraup krupum krypi kropið
kryfja kryf kryfjum krufði krufðum kryfði krufið
kunna kann kunnum kunni kunnum kynni kunnað
kveða kveð kveðum kvað kváðum kvæði kveðið
kveðja kveð kveðjum kvaddi kvöddum kveddi kvatt
kvíða kvíði kvíðum kveið kviðum kviði kviðið
láta læt látum lét létum léti látið
leggja legg leggjum lagði lögðum legði lagt
leika leik leikum lék lékum léki leikið
leka lek lekum lak lákum læki lekið
lemja lem lemjum lamdi lömdum lemdi lamið
lepja lep lepjum lapti löptum lepti lapið
lesa les lesum las lásum læsi lesið
letja let letjum latti löttum letti latt
liggja ligg liggjum lágum lægi legið
líða líð líðum leið liðum liði liðið
líta lít lítum leit litum liti litið
ljá ljæ ljáum léði léðum léði léð
ljósta lýst ljóstum ljaust lustum lysti lostið
ljúga lýg ljúgum laug lugum lygi logið
ljúka lýk ljúkum lauk lukum lyki lokið
lúta lýt lútum laut lutum lyti lotið
lykja lyk lykjum lukti luktum lykti lukt
lýja lýjum lúði lúðum lýði lúið
mega megum mátti máttum mætti mátt
merja mer merjum marði mörðum merði marið
meta met metum mat mátum mæti metið
míga míg mígum meig migum migi migið
muna man munum mundi mundum myndi munað
munu mun munum mundi mundum myndi mundu
mylja myl myljum muldi muldum myldi mulið
náum náði náðum næði náð
nema nem nemum nam námum næmi numið
njóta nýt njótum naut nutum nyti notið
núa núum neri nerum neri núið
ráða ræð ráðum réð réðum réði ráðið
reka rek rekum rak rákum ræki rekið
rekja rek rekjum rakti röktum rekti rakið
renna renn rennum rann runnum rynni runnið
ríða ríð ríðum reið riðum riði riðið
rífa ríf rífum reif rifum rifi rifið
rísa rís rísum reis risum risi risið
rjóða rýð rjóðum rauð ruðum ryði roðið
rjúfa rýf rjúfum rauf rufum ryfi rofið
rjúka rýk rjúkum rauk rukum ryki rokið
róa róum reri rerum reri róið
ryðja ryð ryðjum ruddi ruddum ryddi rutt
rymja rym rymjum rumdi rumdum rymdi rumið
rýja rýjum rúði rúðum rýði rúið
seðja seð seðjum saddi söddum seddi satt
segja segi segjum sagði sögðum segði sagt
selja sel seljum seldi seldum seldi selt
semja sem semjum samdi sömdum semdi samið
setja set setjum setti settum setti sett
sitja sit sitjum sat sátum sæti setið
síga síg sígum seig sigum sigi sigið
sjá sjáum sáum sæi séð
sjóða sýð sjóðum sauð suðum syði soðið
sjúga sýg sjúgum saug sugum sygi sogið
skafa skef sköfum skóf skófum skæfi skafið
skaka skek skökum skók skókum skæki skekið
ske skeði skeð
skella skell skellum skall skullum skylli skollið
skera sker skerum skar skárum skæri skorið
skilja skil skiljum skildi skildum skildi skilið
skína skín skínum skein skinum skini skinið
skíta skít skítum skeit skitum skiti skitið
skjálfa skelf skjálfum skalf skulfum skylfi skolfið
skjóta skýt skjótum skaut skutum skyti skotið
skreppa skrepp skreppum skrapp skruppum skryppi skroppið
skríða skríð skríðum skreið skriðum skriði skriðið
skulu skal skulum skyldi skyldum skyldi (skyldu)
slá slæ sláum sló slógum slægi slegið
sleppa slepp sleppum slapp sluppum slyppi sloppið
slíta slít slítum sleit slitum sliti slitið
slökkva slekk slökkvum slökkti slökktum slekkti slökkt
smella smell smellum small smullum smylli smollið
smjúga smýg smjúgum smaug smugum smygi smogið
smyrja smyr smyrjum smurði smurðum smyrði smurt
sníða sníð sníðum sneið sniðum sniði sniðið
snúa sný snúum sneri snerum sneri snúið
sofa sef sofum svaf sváfum svæfi sofið
spekja spek spekjum spakti spöktum spekti spakið
spinna spinn spinnum spann spunnum spynni spunnið
spretta sprett sprettum spratt spruttum sprytti sprottið
springa spring springum sprakk sprungum spryngi sprungið
spyrja spyr spyrjum spurði spurðum spyrði spurt
spýja spý spýjum spúði spúðum spýði spúið
standa stend stöndum stóð stóðum stæði staðið
stela stel stelum stal stálum stæli stolið
stinga sting stingum stakk stungum styngi stungið
stíga stíg stígum steig stigum stigi stigið
strjúka strýk strjúkum strauk strukum stryki strokið
styðja styð styðjum studdi studdum styddi stutt
stynja styn stynjum stundi stundum styndi stunið
stökkva stekk stökkvum stökk stukkum stykki stokkið
súpa sýp súpum saup supum sypi sopið
svella svell svellum svall sullum sylli sollið
svelta svelt sveltum svalt sultum sylti soltið
sverfa sverf sverfum svarf surfum syrfi sorfið
sverja sver sverjum sór sórum særi svarið
svíða svíð svíðum sveið sviðum sviði sviðið
svífa svíf svífum sveif svifum svifi svifið
svíkja svík svíkjum sveik svikum sviki svikið
syngja syng syngjum söng sungum syngi sungið
sækja sæki sækjum sótti sóttum sækti sótt
sökkva sekk sökkvum sökk sukkum sykki sokkið
taka tek tökum tók tókum tæki tekið
tefja tef tefjum tafði töfðum tefði tafið
telja tel teljum taldi töldum teldi talið
temja tem temjum tamdi tömdum temdi tamið
troða treð troðum tróð tróðum træði troðið
tyggja tygg tyggjum tuggði tuggðum tyggði tuggið
unna ann unnum unni unnum ynni unnað
vaða veð vöðum óð óðum væði vaðið
valda veld völdum olli ollum ylli valdið
vaxa vex vöxum óx uxum yxi vaxið
vefa vef vefum óf ófum væfi ofið
vefja vef vefjum vafði vöfðum vefði vafið
vega veg vegum vógum vægi vegið
vekja vek vekjum vakti vöktum vekti vakið
velja vel veljum valdi völdum veldi valið
vella vell vellum vall ullum ylli ollið
velta velt veltum valt ultum ylti oltið
venja ven venjum vandi vöndum vendi vanið
vera er erum var vorum væri verið
verða verð verðum varð urðum yrði orðið
verja ver verjum varði vörðum verði varið
verpa verp verpum varp urpum yrpi orpið
vilja vil viljum vildi vildum vildi viljað
vinda vind vindum vatt undum yndi undið
vinna vinn vinnum vann unnum ynni unnið
vita veit vitum vissi vissum vissi vitað
víkja vík víkjum vék vikum viki vikið
ymja ym ymjum umdi umdum ymdi umið
yrja yr yrjum urði urðum yrði urið
yrkja yrki yrkjum orti ortum yrkti ort
þegja þegi þegjum þagði þögðum þegði þagað
þekja þek þekjum þakti þöktum þekti þakið
þenja þen þenjum þandi þöndum þendi þanið
þiggja þigg þiggjum þáði þáðum þægi þegið
þjóta þýt þjótum þaut þutum þyti þotið
þrífa þríf þrífum þreif þrifum þrifi þrifið
þrjóta þrýt þrjótum þraut þrutum þryti þrotið
þurfa þarf þurfum þurfti þurftum þyrfti þurft
þverra þver þverrum þvarr þurrum þyrri þorrið
þvo þvæ þvoum þvoði þvoðum þvægi þvegið
þykja þyki þykjum þótti þóttum þætti þótt
þylja þyl þyljum þuldi þuldum þyldi þulið
þysja þys þysjum þusti þustum þysti þust
æja æ æjum áði áðum æði áðtil baka  |